2. TARİHLER

Başvuru başlangıç tarihi

22 Haziran 2020

Başvuru bitiş tarihi

14 Temmuz 2020

3. TEMA

 Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz tarafından düzenlenecek olan “BU MEMLEKET BİZİM” adlı kısa filmimizin teması “15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik” ve dayanışma ruhuna uygun yurdumuzun birlik ve berberliğini kapsayıcı olacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yarışma ’ya başvuran eserlerin yönetmen ("Eser Sahibi") ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Tüzel kişiler başvuru yapamaz.
 • Yarışma’ ya sadece daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler ile başvuru yapılabilir. Eser Sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekir.
 • Bir kişi birden fazla eser ile başvurabilir. Bu durumda her bir başvuru için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Başvuru yapacak olan kişiler, başvuru koşullarını www.batman.gsb.gov.tr”den öğrenebilirler.
 • Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışma ‘ya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakları ile ilgili konular Eser Sahibinin sorumluluğundadır. Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz. Eser sahibi, eser vasıtasıyla üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal edecek olursa, yükümlülük kendisine ait olacaktır.
 • Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmene (Eser Sahibine) aittir. Eser sahibi, valilik ve il müdürlüğümüz tarafından istenilmesi halinde, bu madde kapsamına ilgili kişilerin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan açık rızalarının alındığını gösterir kayıtları valiliğimiz ve il müdürlüğümüzle ile derhal paylaşacaktır.
 • Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz Yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada, herhangi bir sebep göstermeksizin, Yarışmayı düzenlemekten vazgeçme veya Yarışmayı iptal etme veya ileride aynı yarışmayı devam ettirmeme hakkına sahiptir. Yarışma’nın düzenlenmemesi veya iptal edilmesi halinde, Eser Sahipleri tarafından Valiliğimiz ve il müdürlüğümüze gönderilen veya teslim edilen hiçbir eser tarafımızca kullanılamaz.
 • Vefat etmiş kişiler adına başvuru yapılamaz. Ancak, kişi adaylık başvurusu yaptıktan sonra vefat etmiş ise başvurusu değerlendirmeye alınır.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

5. TEKNİK ŞARTLAR

 • Süresi, tanıtma yazısı de dâhil olmak üzere 10 (on) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.
 • Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerin çekilmiş eserler başvurabilir.
 • Başvurular çevrimiçi başvuru formu üzerinden gönderilebileceği gibi ayrıca il müdürlüğümüze iadeli taahhütlü olarak gönderilen; Kargo, posta gibi yollarla fiziksel olarak iletilecek gönderiler değerlendirmeye alınacaktır.
 • Filmler il müdürlüğümüze cd, USB bellek ve iletişim kişisi üzerinden we transfer ile gönderilebilecektir.
 • Yüklenen filmlerin çözünürlüğü 1920x1080’dan az olmamalıdır.
 • Filmler Türkçe veya Türkçe altyazılı olacaktır.
 • Altyazılar Beyaz olmalıdır.
 • Görüntüye uygulanacak olan altyazı Arial font, 38 punto olmalıdır. Bir satırda en fazla 40 karakter olmalı ve en fazla iki satırdan oluşmalıdır.
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. DEĞERLENDİRME

Ön Jüri: Sanat Yönetmeni’nin de dâhil olduğu, sinema veya Yarışma’nın “teması konusunda uzman 3 kişiden oluşan Ön Jüri, Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz tarafından belirlenir. Başvuran tüm eserlerin değerlendirmesini yapar ve finale kalan eserleri belirler. Finalde Jüri tarafından değerlendirilmek üzere en az 10 en çok 15 eser seçer.

Jüri: Finale kalan eserleri değerlendirecek olan jüri üyeleri Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz tarafından belirlenir. Jüri, sinema, sanat alanlarında uzman 5 kişiden oluşur.  Jüri, finale kalan eserleri değerlendirir ve birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanan eserleri belirler. Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz, Jüri’nin önerisi üzerine bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.

7. FİNALE KALAN ESERLER

 • Finale kalan eserler 14 Temmuz 2020 tarihinde batman.gsb.gov.tr Web sitesinden ve il müdürlüğümüze ait sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Materyal Listesi:

  • Eserin USB flaş bellek içinde gönderilecek olan gösterim kopyaları; Full HD kalitede, Türkçe ve İngilizce altyazılı (Türkçe altyazısı beyaz, İngilizce altyazısı sarı olacak şekilde), .mov veya. mp4 formatında olmalıdır. (Ulaştırılan USB’lerin iadesi yapılmaz.)
  • Eserin aynı zamanda altyazısız gösterim kopyası yine USB ile gönderilmelidir. Formatı, Full HD kalitede, .mov veya. mp4 olmalıdır.
  • Diyalog varsa, diyalog listeleri (zaman kodları -timecode- ile birlikte)
  • Eser sahiplerinin yönetmelik şartlarını kabul ettiklerini göstermek üzere,
 • Finale kalan eserlerin yönetmeni ve/veya yapımcısı, filmin ticari amaç gözetmeksizin, eser sahiplerinin adı belirtilerek Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz tarafından internet, sosyal medya, yurtiçi/yurtdışı etkinlikler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü mecrada sınırsız süre ile gösterilmesine müsaade eder.
 • Başvuruda bulunan Eser Sahipleri film üzerindeki çoğaltma, yayma, temsil ile işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını; eserin ödül alması, ticari amaç gözetilmemesi ve Eser Sahiplerinin adının belirtilmesi kaydıyla basit lisans vasıtasıyla Valiliğimiz ve il müdürlüğümüzce kullandıracağını kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül almaya hak kazanan Eser Sahiplerinin basit lisans verilmesine ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirmekten kaçınması halinde, Eser Sahipleri hak ettikleri ödüllerden feragat ettiklerini kabul eder. Böyle bir durumda, söz konusu ödül iptal edilir, başkasına verilmez.
 • Finale kalan eserlerin yönetmenleri Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz Kısa Film Platformu tarafından 15 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenecek finalistlere özel etkinliğe katılmakla yükümlüdür.

8. ÖDÜLLER

 • Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz Kısa Film Yarışması’na katılan eserler arasından, Jüri tarafından belirlenen toplamda üç esere birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecektir.
 • Ödül için belirlenen adaylar, ödül töreni öncesinde Jüri veya Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz tarafından kamuoyuna açıklanamaz.
 • Ödüller Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’nde açıklanır.
 • Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.
 • Seçilen eserlerin yönetmenlerine;
  • Birincilik Ödülü: 5000 TL (Beş Türk Lirası)
  • İkincilik Ödülü: 30000 TL (Üç bin Türk Lirası)
  • Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL (İki bin Türk Lirası)
   verilecektir.
 • Ödüller, Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde, seçilen eserlerin yönetmenlerine kazandıkları ödül tutarında çek düzenlenmek suretiyle verilir.
 • Ödül filmin yönetmenine verilir. Filmin birden fazla yönetmeni olması durumunda ödül, tutarı yönetmen sayısına eşit miktarlarda bölünerek ödeme yapılır.
 • Ödül töreninde yönetmenin bulunamaması söz konusu olursa ödül, yönetmenin önceden belirlediği ve yazılı olarak Valiliğimiz ve il müdürlüğümüze bildirdiği bir temsilciye verilir.
 • Jüri’nin önerisi üzerine Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz bu ödüller dışında özel ödüller de verebilir.
 • Ödül alma hakkını kazandıktan sonra vefat eden kişinin kazandığı ödül, yasal mirasçılarına verilir.
 • Ödül alan ve finale kalan eserlerin sahipleri; filmlerinin açılış¸ ve kapanış¸ jeneriklerinde, yayınladıkları basın bültenlerinde, gazete ilanlarında ve filmle ilgili her türlü tanıtım mecrasında Valiliğimiz ve il müdürlüğümüz Kısa Film Platformu logosuyla birlikte Birincilik/İkincilik/Üçüncülük/Jüri Özel/Mansiyon Ödülü ”nü aldığını belirten, ya da finalist olduğunu bir ibareyi yayınlamakla yükümlü olacaklardır.